| |
Trang chủ IBG & Doanh nghiệp
Hỗ trợ nhà quản lý
Hỗ trợ trực tuyến
Công cụ hỗ trợ quản lý
Download bài giảng IBG
Bộ công cụ quản trị doanh nghiệp toàn diện
Tư duy lãnh đạo
“Khi đối mặt với biến động từ môi trường kinh doanh, các nhà lãnh đạo cần đưa ra những quyết định chiến lược để doanh nghiệp vượt qua giai đoạn bất ổn, chứ không nên chờ đợi nó đi qua để đếm những thiệt hại”.
Đỗ Tiến Long
Bạn biết đến IBG từ nguồn nào
Người quen giới thiệu
Các web, mạng xã hội, blog
Google và trang tìm kiếm khác
Báo giấy

1          SỔ TAY CHẤT LƯỢNG

                        Sổ tay chất lượng      

2          THỦ TỤC XEM XÉT LÃNH ĐẠO

                        Thủ tục xem xét lãnh đạo      

                        Thông báo họp xem xét lãnh đạo      

                        Biên bản họp xem xét lãnh đạo         

                        Báo cáo xem xét của lãnh đạo           

3          THỦ TỤC ÁP DỤNG KỸ THUẬT THỐNG KÊ

                        Thủ tục áp dụng kỹ thuật thống kê    

                        Phụ lục 1: Phiếu kiểm tra tần suất theo dạng không phù hợp              

                        Phụ lục 2.1: Bảng số liệu vẽ biểu đồ Pareto  

                        Phụ lục 2.2: Biểu đồ Pareto theo dạng không phù hợp           

4          THỦ TỤC CẢI TIẾN THƯỜNG XUYÊN

                        Thủ tục cải tiến thường xuyên          

                        Phiếu CAR     

5          THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

                        Thủ tục đánh giá nội bộ         

                        Chương trình đánh giá nội bộ           

                        Phiếu ghi chép của đánh giá viên      

                        Lịch đánh giá nội bộ  

                        Báo cáo kết quả đánh giá nội bộ       

                        Câu hỏi đánh giá        

6          THỦ TỤC KHẮC PHỤC PHÒNG NGỪA

                        Thủ tục khắc phục phòng ngừa         

                        Phiếu CAR     

                        Sổ theo dõi CAR        

7          THỦ TỤC KIỂM SOÁT HỒ SƠ

                        Thủ tục kiểm soát hồ sơ        

                        Danh sách hồ sơ        

8          THỦ TỤC KIỂM SOÁT TÀI LIỆU

                        Thủ tục kiểm soát tài liệu     

                        Phiếu yêu cầu tài liệu mới    

                        Phiếu yêu cầu thay đổi tài liệu          

                        Danh sách tài liệu      

                        Danh sách phân phối nhiều tài liệu   

                        Phiếu theo dõi sửa đổi tài liệu          

                        Phiếu đề xuất áp dụng TLBN

9          THỦ TỤC BẢO TOÀN VÀ BÀN GIAO SẢN PHẨM

                        Thủ tục bảo toàn và giao sản phẩm   

                        Bảng xếp dỡ lưu kho  

10        THỦ TỤC BẢO TRÌ THIẾT BỊ

                        Thủ tục bảo trì thiết bị          

                        Thẻ bảo trì thiết bị     

                        Các sự cố thường gặp và cách xử lý

                        Danh mục thiết bị      

                        Lịch bảo trì thiết bị   

                        Phiếu lý lịch máy      

11        THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ NHÀ CUNG ỨNG

                        Thủ tục đánh giá nhà cung ứng         

                        Danh sách nhà cung ứng được chọn

                        Tiêu chuẩn đánh giá nhà cung ứng   

12        THỦ TỤC KIỂM SOÁT SẢN PHẨM

                        Thủ tục kiểm soát sản phẩm không phù hợp              

                        Sổ theo dõi NCR        

13        THỦ TỤC KIỂM SOÁT THIẾT BỊ ĐO

                        Thủ tục kiểm soát thiết bị đo

                        Danh mục thiết bị đo

                        Lịch hiệu chuẩn thiết bị đo   

                        Kế hoạch hiệu chuẩn thiết bị đo        

                        Hướng dẫn công việc hiệu chuẩn nội bộ thiết bị đo  

14        THỦ TỤC KIỂM TRA THỬ NGHIỆM SẢN PHẨM

                        Thủ tục kiểm tra thử nghiệm sản phẩm        

                        Kế hoạch kiểm tra thử nghiệm sản phẩm       

                        Mẫu kế hoạch kiểm tra thử nghiệm    

15        THỦ TỤC LẬP KẾ HOẠCH VÀ TRIỂN KHAI SẢN XUẤT

                        Quy trình lập kế hoạch và triển khai sản xuất            

16        THỦ TỤC MUA HÀNG

                        Thủ tục mua hàng      

                        Sổ giám sát nhà cung ứng khi mua hàng      

                        Bảng định mức tồn kho tối thiểu      

17        THỦ TỤC THEO DÕI CÁC QUÁ TRÌNH

                        Thủ tục theo dõi các quá trình          

                        Mẫu kế hoạch kiểm soát quá trình      

18        THỦ TỤC THIẾT KẾ SẢN PHẨM

                        Thủ tục thiết kế sản phẩm       

19        THỦ TỤC XỬ LÝ KHIẾU NẠI KHÁCH HÀNG

                        Thủ tục xử lý khiếu nại khách hàng  

                        Phiếu ghi nhận ý kiến khách hàng    

                        Sổ theo dõi khiếu nại khách hàng     

                        Phiếu thu thập ý kiến khách hàng     

                        Phiếu tổng hợp ý kiến của khách hàng         

20        THỦ TỤC TIẾP NHẬN VÀ BẢO QUẢN TÀI SẢN KHÁCH HÀNG

                        Thủ tục tiếp nhận bảo quản tài sản khách hàng        

21        THỦ TỤC XEM XÉT HỢP ĐỒNG

                        Thủ tục xem xét hợp đồng    

                        Phiếu xem xét hợp đồng        

                        Phiếu thông tin khách hàng   

                        Sổ theo dõi thông tin khách hàng      

                        Sổ theo dõi phiếu thông tin khách hàng        

22        QUY ĐỊNH TRAO ĐỔI THÔNG TIN NỘI BỘ

                        Quy định trao đổi thông tin nội bộ      

23        CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

                        Chức năng nhiệm vụ phòng kế toán    

                        Chức năng nhiệm vụ phòng kế hoạch kinh doanh      

                        Chức năng nhiệm vụ phòng tổ chức hành chính         

                        Phân công nhiệm vụ ban Giám đốc    

24        BỘ THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ LÀM VIỆC CNV

                        Mẫu bảng theo dõi thời gian làm việc hàng ngày    

                        Mẫu bảng theo dõi thời gian làm việc hàng tuần     

                        Mẫu điểm danh nhân viên hàng tháng          

                        Bảng chấm công        

                        Bảng ghi nhận quá trình làm việc CNV        

                        Bảng quản lý ngày, giờ công của CNV         

                        Bảng theo dõi ngày nghỉ phép           

                        Giấy đề nghị tăng ca  

                        Bảng chấm công tăng ca       

                        Quản lý giờ tăng ca trong tháng        

                        Danh sách cán bộ trực tháng

                        Danh sách nghỉ việc của CNV          

                        Quy định 5S phòng nhân sự    

25        BỘ XỬ LÝ VI PHẠM

                        Biên bản vi phạm      

                        Bản tự kiểm cá nhân  

                        Biên bản họp xem xét kỷ luật           

                        Biên bản cảnh cáo vi phạm kỷ luật chính thức         

26        BỘ TÀI LIỆU ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN

                        Bảng tiêu chí đánh giá nhân viên. V1           

                        Bảng tiêu chí đánh giá nhân viên. V2           

                        Biểu mẫu tự đánh giá công việc của nv tuần            

                        Biểu mẫu đánh giá công việc nv tuần           

                        Bảng đánh giá nhân viên theo quý, năm       

27        BỘ TÀI LIỆU ĐÀO TẠO

                        Quy trình đào tạo       

                        Phiếu yêu cầu đào tạo đột xuất         

                        Phiếu yêu cầu đào tạo hàng năm       

                        Kế hoạch đào tạo năm           

                        Kế hoạch đào tạo theo chức danh     

                        Chương trình đào tạo

                        Thông báo kế hoạch đào tạo  

                        Thông báo khóa đào tạo do TT tổ chức        

                        Danh sách cán bộ nhân viên được đào tạo    

                        Danh sách giảng viên            

                        Bản cam kết khi được đào tạo           

                        Biên bản đào tạo nội bộ         

                        Phiếu tổng hợp kết quả đào tạo         

                        Phiếu đánh giá chất lượng học viên  

                        Phiếu đánh giá chất lượng đào tạo    

                        Phiếu đánh giá về khóa học của học viên     

                        Tổng kết chương trình đào tạo          

                        Phiếu thông tin đào tạo cá nhân        

28        BỘ TÀI LIỆU HÀNH CHÍNH

            1          Bảo trì sửa chữa thiết bị

                                    Quy trình thủ tục bảo trì thiết bị       

                                    Danh mục thiết bị      

                                    Phiếu lý lịch thiết bị  

                                    Lịch bảo trì thiết bị   

                                    Các trường hợp sự cố và cách xử lý 

            2          Biểu mẫu hành chính nhân sự

                                    Danh sách nhân viên công ty

                                    Lý lịch CNV công ty 

                                    Biên nhận hồ sơ         

                                    Biểu mẫu danh sách đóng BHYT      

                                    Danh sách đóng BHXH         

                                    Mẫu câu hỏi điều tra mô tả công việc           

                                    Mẫu điều tra nhân viên         

            3          Đánh giá nhà cung ứng

                                    Quy trình thủ tục đánh giá nhà cung ứng      

                                    Danh sách nhà cung ứng được chọn 

                                    Danh sách nhà cung ứng chính thức 

                                    Bảng đánh giá nhà cung ứng 

            4          Hoạt động y tế

                                    Hướng dẫn cấp cứu tại chỗ các TH nguy hiểm         

                                    Hướng dẫn cấp cứu tai nạn lao động

                                    Trách nhiệm, quyền hạn của bộ phận y tế    

            5          Kiểm kê tài sản

                                    Bảng kê và biên bản bàn giao tài sản

                                    Kế hoạch kiểm kê      

                                    Mã thiết bị     

            6          Phòng cháy chữa cháy

                                    Các dụng cụ PCCC thường dùng      

                                    Hướng dẫn sử dụng bình PCCC        

                                    Hướng dẫn sử dụng vòi rồng cứu hỏa           

                                    Kế hoạch thoát hiểm mẫu     

                                    Kế hoạch thực hiện PCCC nội bộ công ty    

                                    Nội quy PCCC           

            7          Quản lý tòa nhà VP

                                    Bảng kiểm tra hoạt động tòa nhà VP

            8          Quản trị tài sản

                                    Chính sách và nguyên tắc quản lý tài sản     

                                    Quy định quản lý tài sản doanh nghiệp         

                                    Quy định quản lý tài sản         

            9          Quản trị văn phòng phẩm

                                    Giấy đề nghị văn phòng phẩm          

                                    Quy định quản lý văn phòng phẩm   

                                    Sổ cấp phát văn phòng phẩm

                                    Thẻ kho văn phòng phẩm      

            10        Quản trị về an ninh

                                    Check list kiểm tra an ninh công ty  

                                    Hợp đồng về an ninh, hướng dẫn an ninh     

            11        Vệ sinh lao động

                                    Chương trình kiểm tra ATVSLĐ      

29        BỘ TÀI LIỆU LAO ĐỘNG

                        Mẫu mô tả công việc  

                        Hợp đồng thử việc       

                        Quyết định tiếp nhận chính thức         

                        Bảng đánh giá sau thời gian thử việc              

                        Phiếu đánh giá thử việc           

                        Mẫu hợp đồng lao động          

                        Loại A- Hợp đồng đào tạo       

                        Loại B - Hợp đồng từ 1 đến 3 năm     

                        Loại D - Hợp đồng dưới 3 tháng         

                        Loại E - Hợp đồng từ 3 tháng đến dưới 1 năm           

                        Loại F - Hợp đồng cộng tác viên        

                        Phụ lục hợp đồng         

                        Hướng dẫn ký hợp đồng          

                        Cam kết bảo mật tiền lương    

                        Chương trình thử việc             

30        BỘ TÀI LIỆU PHÁT TRIỂN 

                        Tổng hợp đánh giá cán bộ     

                        Tờ trình bổ nhiệm     

                        Quyết định bổ nhiệm

                        Quyết định lương bổ nhiệm  

                        Tờ trình miễn nhiệm

                        Quyết định miễn nhiệm         

                        Quyết định lương miễn nhiệm          

                        Tờ trình luân chuyển

                        Quyết định luân chuyển        

                        Tờ trình điều động     

                        Quyết định điều động            

31        BỘ TÀI LIỆU THÔI VIỆC

                        Thư xin thôi việc       

                        Đơn xin thôi việc       

                        Quyết định thanh lý hợp đồng lao động        

32        BỘ TÀI LIỆU TUYỂN DỤNG

                        Quy trình tuyển dụng  

                        Phiếu đề xuất nhân sự

                        Phiếu yêu cầu tuyển dụng       

                        Kế hoạch tuyển dụng năm       

                        Kế hoạch đăng tuyển  

                        Thông báo tuyển dụng             

                        Danh sách ứng viên     

                        Bảng dữ liệu ứng viên             

                        Bài test IQ        

                        Thư mời phỏng vấn lần 1        

                        Thư mời phỏng vấn lần 2        

                        Phiếu xét duyệt hồ sơ              

                        Thư cảm ơn dự tuyển              

                        Mẫu từ chối ứng viên              

                        Tờ trình tiếp nhận thử việc     

                        Thư mời nhận việc      

33        BỘ TÀI LIỆU VỀ BHYT, BHXH

            1          Bộ tài liệu lần đầu

                        1          Danh sách LĐ và Quỹ tiền lương trích nộp  

                        2          Bản đăng ký tham gia BHXH, BHYT           

                        3          Bản cam kết tham gia BHXH

                        4          Công văn xin truy đóng BHXH         

                        5          Tờ khai BHXH, BHYT          

                        6          Giấy đề nghị cấp phôi sổ       

                        7          Danh sách NLĐ đề nghị cấp sổ         

                        8          Biên bản xét duyệt tờ khai cấp sổ BHXH     

                        9          Biên bản giao nhận    

                        10        Hướng dẫn chung      

            2          Chốt di chuyển sổ BHXH

                                    Hướng dẫn ký chốt sổ di chuyển BHXH       

                                    Quyết định thanh lý HĐLĐ   

            3          Đơn vị đã đăng ký

                                    Tờ khai tham gia BHXH, BHYT bắt buộc    

                                    Danh sách LĐ tham gia BHXH, BHYT        

                                    Danh sách điều chỉnh LĐ và mức đóng BHXH, BHYT           

                                    Danh sách đề nghị điều chỉnh hồ sơ tham gia BHXH, BHYT

                                    Hướng dẫn hồ sơ đối chiếu thu BHXH (đã đăng ký)

                                    Hướng dẫn hồ sơ đối chiếu thu BHXH (lần đầu)     

            4          Thủ tục cấp đổi thẻ BHXH, BHYT

                                    Tờ khai tham gia BHXH, BHYT bắt buộc    

                                    Danh sách LĐ tham gia BHXH, BHYT        

                                    Danh sách đối tượng tham gia BHXH, BHYT          

                                    Cấp đổi thẻ BHXH, BHYT    

                                    Nâng bậc lương         

                                    Quyết định tiếp nhận 

            5          Luật BHXH

34        BỘ TÀI LIỆU VỀ LƯƠNG

                        Quy chế lương           

                        Mẫu quy chế lương thưởng, đãi ngộ cho người lao động    

                        Thủ tục đăng ký hệ thống thang bảng lương

                        Bảng lương    

                        Bảng hệ số lương chức danh công việc        

                        Bảng kê chi tiết tiền lương    

                        Mẫu ghi chép lương theo nhóm        

                        Thông báo thay đổi nhân sự  

35        BỘ TÀI LIỆU NGHỈ PHÉP

                        Chính sách ngày nghỉ của nhân viên

                        Đơn xin nghỉ phép     

                        Đơn xin nghỉ việc không lương        

                        Đơn xin nghỉ việc      

36        HỆ THỐNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC

            1          Mô tả công việc phòng Marketing                

            2          Mô tả công việc phòng kinh doanh                             

            3          Mô tả công việc phòng cung ứng                  

            4          Mô tả công việc phòng nhân sự                      

            5          Mô tả công việc phòng kế toán                                   

            6          Mô tả công việc phòng kế hoạch                                

            7          Mô tả công việc bộ phận kỹ thuật sản xuất                            

            8          Mô tả công việc xưởng sản xuất                                 

            9          Mô tả công việc phòng QA

Liên hệ

Đào Tạo Doanh Nghiệp
Tel: 04. 6656 4152
Hotline: 0978 923 326

Tư Vấn Quản Lý
Tel: 04. 6656 4152
Hotline: 0936 114 882
Thống kê
 Online:
2
 Hôm nay:
33
 Tổng số:
691434
Add: 15/2, Pham Van Dong, Cau Giay, Ha Noi
Tel: 04. 6656 4152
Email: info@ibg.com.vn